Ulica Nowolazurowa

2010-11-12

Ulica Nowolazurowa to część tzw. wewnętrznej obwodnicy miejskiej. To zaplanowany przed laty łącznik Bemowa, Włoch i Ursusa z Bielanami i Ursynowem nie wprowadzający ruchu do centrum miasta. Jest to jedyny tak potrzebny i tak zaniedbany (porównywalny jedynie z obwodnicą praską) element komunikacyjny Warszawy. W kadencji 2002-2006 przygotowano plany, pozwolenia oraz zaplanowano budżet inwestycji na następne lata. W latach 2007-2009 inwestycja planowana kosztować miała 550 mln złotych> w wyniku działań Prezydent m. ST. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz oraz przy bierności radnych z Platformy Obywatelskiej inwestycja początkowo została zawieszona na kilka lat aby w III kwartale 2009 r. powrócić w bardzo okrojonej wersji (bez łącznika z Bemowem nad torami kolejowymi rejonu Odolany) z przewidzianą kwota na inwestycje 187 mln. złotych.

Obecnie z inwestycji, która wg pierwotnych założeń powinna być ukończona w 2012 r. zrealizowano 3% środków. W drugim kwartale na cały projekt wydano 730 zł.

Dodatkowym argumentem dla budowy ul. Nowolazurowej jest konieczność gruntownego wyremontowania ul. Dźwigowej – obecnie co widzimy teraz są to dziabania kosmetyczne.

 

Linki:


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2010-11-12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie (tu m. st. Warszawa). Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

W Warszawie obecnie tylko część obszarów posiada MPZP. Taka sytuacja wpływa na chaotyczną zabudowę, dewastację terenów zielonych oraz prowokuje nieprawidłowości przy wydawaniu pozwoleń na budowę.


Dla mieszkańców wadliwe wykonanie planów – niezgodne z interesami mieszkańców skutkuję m.in.:


  • wprowadzaniem wielorodzinnej zabudowy (bloków mieszkalnych) w dzielnice domków jednorodzinnych,

  • wbudowaniem tzw. Plomb (bloków nowych) w osiedla zarządzane przez spółdzielnie mieszkaniowe bez wystarczającej dbałości o tereny rekreacyjne i powodującej uciążliwości dla mieszkańców okolicznych, wcześniej wybudowanych budynków,

  • zbyt intensywną - za wysokie budynki w za małych odległościach od siebie - zabudowę na nowych osiedlach oraz brak miejsc na budynki użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, sklepy, boiska, zieleń miejską)


Sporządzanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Warszawie powinno być priorytetowym działaniem Rady Miasta po przeprowadzonych solidnych konsultacjach z mieszkańcami, przedsiębiorcami i podmiotami społecznymi na danym terenie.
Dzięki racjonalnym i szybkim działaniom nasze miasto zacznie rozwijać się proporcjonalnie.
Jako radny miasta pracował będę w Komisji Ładu Przestrzennego – zrobię wszystko dla harmonijnej zabudowy i rzetelnego uchwalania planów zagospodarowania.


www.flickr.com
Zobacz więcej !